Διοίκηση

Διοίκηση

________________________________________________________________
Διοικητικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος
________________________________________________________________
Μουντουλάρης Νικόλαος

 

Αντιπρόεδρος
________________________________________________________________
Ταφλανίδης Αναστάσιος

 

Υπεύθυνος Οικονομικών
________________________________________________________________
Στύλας Αθανάσιος

 

Γενικός Γραμματέας
_________________________________________________________________
Μουντουλάρης Δημήτριος

 

Γενικός Αρχηγός
__________________________________________________________________
Τσαρτσίδης Αλέξανδρος

 

Έφορος
__________________________________________________________________
Καραλής Ιωάννης

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας
___________________________________________________________________
Κύδρος Νικόλαος

 

Μέλη
___________________________________________________________________
Αβραμίδης Νικόλαος
Λεμονίδης Ραφαήλ
Ουλούκης Κωνσταντίνος
Σπανίδης Γεώργιος
Τοπολίγκας Νικόλαος