ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

                                                                                                                                            5      –      1               

                                                                                                                                          2      –      1            

                                                                                                                                     0       –      2       

                                                                                                                                      3      –       1          

                                                                                                                                         1      –       0              

                                                                                                                               3      –      0      

                                                                                                                                    4      –      1          

                                                                                                                              3      –       1      

                                                                                                                                 5      –      0        

                                                                                                                                  0      –      2        

                                                                                                                                 –        

                                                                                                                                  –        

                                                                                                                                 –         

                                                                                                                              –        

                                                                                                                               –     

                                                                                                                                  –