ΑΓΩΝΕΣ

ΠΡΩΤΗ
19/09/2020

17:00

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΟ
26/09/2020

17:00

ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ
–/–/2020

16:00

ΣΚΟΤΟΥΣΑ
–/–/2020

16:00

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΟ
–/–/2020

16:00

ΝΕΟΧΩΡΙ
–/–/2020

16:00

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΟ
–/–/2020

16:00

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
–/–/2020

17:00

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΟ
–/–/2020

16:00

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΟ
–/–/2020

16:00

ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
–/–/2020

16:00

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΟ
–/–/2020

16:00

ΡΟΔΟΠΟΛΗ
–/–/2020

16:00

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΟ
–/–/2020

16:00

ΑΜΜΟΥΔΙΑ
–/–/2020

16:00

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΟ
–/–/2020

16:00