ΑΓΩΝΕΣ

ΠΡΩΤΗ
19/09/2020

17:00

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΟ
26/09/2020

17:00

ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ
04/10/2020

16:30

ΣΚΟΤΟΥΣΑ
10/10/2020

16:30

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΟ
17/10/2020

16:00

ΝΕΟΧΩΡΙ
25/10/2020

15:00

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΟ
31/10/2020

15:00

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
08/11/2020

15:00

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΟ
–/–/2020

15:00

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΟ
–/–/2020

15:00

ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
–/–/2020

15:00

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΟ
–/–/2020

15:00

ΡΟΔΟΠΟΛΗ
–/–/2020

15:00

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΟ
–/–/2020

15:00

ΑΜΜΟΥΔΙΑ
–/–/2020

15:00

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΟ
–/–/2020

15:00